Geld lenen kost geld

ACTIEVOORWAARDEN ‘Win een kerstpakket’

Algemeen

 1. De actie ‘Win een kerstpakket’ is ter promotie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Findio B.V. (hierna ‘Findio). Findio is gevestigd aan de Entrada 600, 1114 AA Amsterdam-Duivendrecht en heeft een vergunning van de AFM met nummer 12010957.
 2. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen op de website https://www.findio.nl/actievoorwaarden-kerstpakket. Vanaf voornoemde website kunnen de actievoorwaarden ook worden uitgeprint en/of opgeslagen. Aldaar zijn ook de spelregels van de Actie na te lezen.

Looptijd actie

 1. De actie loopt van 14 december 09.00 uur tot en met 18 december 23:59 uur (hierna te noemen: ‘Actieperiode’).

Deelnamevereisten

 1. De Deelnemer moet minimaal 18 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen.
 2. De Deelnemer moet - als hiernaar gevraagd wordt - juiste en volledige gegevens verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.
 3. Findio behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten, onder andere bij (verdenking van) fraude.
 4. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de groep waar Findio deel van uitmaakt, alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend adverteerders, sponsors en/of producenten).
 5. Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname. De Findio -actiedatabase is leidend en over de inhoud wordt niet gecorrespondeerd.

Prijs

 1. Met de Actie worden in totaal tweemaal twee kerstpakketten ter waarde van tweeënvijftig euro en 50 cent per pakket verloot.
 2. Het recht op de Prijs kan niet worden overdragen aan derden.

Actie

 1. Deelnemers die in de actieperiode onder de Facebookpost ‘Win een kerstpakket’ van Findio een persoon benoemen, maken samen met de door hem/haar aangewezen persoon kans als winnaar gekozen te worden. Findio bepaalt de winnaar door middel van een trekking door een medewerker van Findio.
 2. De winnaar wordt bekendgemaakt op dinsdag 19 december 2017. De prijs wordt per post naar het adres van de winnaars verstuurd op woensdag 20 december 2017.
 3. De winnaar word bekendgemaakt via Facebook. Hij of zij krijgt ook persoonlijk bericht van Findio.
 4. De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid

 1. Findio of haar partners kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
 2. Behoudens opzet of grove schuld is Findio en de door haar ingeschakelde(n) of aan haar gelieerde(n) partij(en) niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect), uit welke hoofde ook, die de deelnemer lijdt als gevolg van deelname aan de Actie.

Privacy

 1. De Winnaar moet voor ontvangst van de Prijs enkele persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) aan Findio verstrekken. Door deelname aan de Actie gaat de Winnaar akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de Actie. Door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door Findio strikt vertrouwelijk worden behandeld en in overeenstemming met de geldende Privacywetgeving verwerkt worden. Een Deelnemer kan te allen tijde verzoeken zijn/haar gegevens uit de database van Findio te verwijderen.

Klachten

 1. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan  Findio, Entrada 600, 1114 AA Amsterdam-Duivendrecht. Findio zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Als de klager meent dat zijn klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298 (2501 CG) Den Haag.

Overig

 1. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam.
 2. Findio behoudt zich het recht voor deze actie op elk moment, zonder opgaaf van reden te stoppen of de actievoorwaarden aan te passen.
 3. De Actie wordt mede uitgevoerd via het sociale medium Facebook. De actie wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Findio. Facebook is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze Actie.
 4. De promotie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook en is evenmin geassocieerd met Facebook.
 5. Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Het betreft een klein promotioneel kansspel ter promotie van  Findio. 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.
Ga akkoord