Disclaimer

Disclaimer

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Findio N.V., handelend onder de namen Findio voor auto en Findio voor motor, niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Findio N.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Findio niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Findio wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten

Findio, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Findio, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Findio.

Onlinecommunicatie

Berichten die je stuurt aan Findio per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Findio adviseert je om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Findio te sturen. Indien je er voor kiest om berichten aan Findio per e-mail te sturen, accepteer je het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Findio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Findio geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Findio wordt gezonden of aan jou wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Findio

Wijzigingen

Findio behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte wordt gesteld.